خمس اوراق سهام و بورس
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزة علمیه خراسان
نام استاد/نام دانشجو : بازوبندی
هنوز متن چکیده به دستم نرسیده است. انشاء الله در اولین فرصت متن را قرار میدهم.