بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تاکید بر فقر و اشتغال
82 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: فردوسی- دانشکده اقتصاد
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد حسینی
این تحقیق به دنبال پی¬بردن به پتانسیل یک نوآوری و ابداع در ابزار مالی اسلامی ؛ وقف پول؛ بویژه برای کاهش فقر و افزایش اشتغال می‌باشد‌. این تحقیق همچنین سعی می‌کند طرحی از یک سیستم مدیریت وقف پول ارائه کند‌. با استفاده از این متدولوژی در سیستم، ما می¬خواهیم به ساختار عملیاتی وقف پول و شبیه سازی رفتار مدل وقف پول بپردازیم‌. در نتیجه این تحقیق سعی بر این دارد آثار اقتصادی ناشی از اجرایی شدن وقف پول را مورد بررسی قرار دهد و برای رسیدن به این هدف ضمن بررسی ماهیت و مالیت پول، دیدگاه¬های فقهای اهل سنّت و شیعه و همچنین فتاوای مراجع تقلید را در این زمینه مطرح می‌کند و بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه راه¬های اجرایی شدن وقف پول تبیین شده و در نهایت به آثار اقتصادی ناشی از آن با تأکید عمده بر فقر و اشتغال در قالب مدلی کلّی می¬پردازد‌