فقه و بازاریابی چند سطحی
170 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌ گونة بازار دادوستد، پدیدة «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانة سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ در این نوشتار، پس از موضوع شناسی شرکت‌های فروش کالا یا خدمات بر اساس بازاریابی چندسطحی و فعالیت آن‌ها به نشانه‌های سلامت و فساد این شرکت‌ها اشاره می‌شود. سپس حکم دو نوعِ این سیستم فروش (شبکه‌ای و هرمی) از نظر شرع و قانون‌گذار، در ایران و کانادا و امریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا زمینة بهره‌گیری بخش اقتصادی، از مزیت‌ها و فرصت‌های ویژة بازاریابی شبکه‌ای، فراهم گردد و با به کارگیری این انقلاب تجاری، در سالِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی، به رونق تولید ملی کمک شود. نویسنده در مقام تأیید یا ردّ شرکتِ خاصی نیست، بلکه شیوه‌های مختلفِ موجود را بررسی می‌کند و راه‌های انطباق روش‌های مزبور را با آموزه‌های شرع اسلام بیان می‌دارد. از این‌رو، مطالعة کامل بخش‌ها و گزینشی نخواندن مطالب، ضروری است.