کاوشی نو در مبانی بطلان، ضمان و خیار بازاریابی هرمی با تأکید بر حقوق اقتصادی آن
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله در اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالشها به صورت پوستری پذیرفته شد.