نوروز فاطمی
57 بازدید
محل نشر: سایت اجتهاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/12/22
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بهار فصل شکوفایی و زنده شدن است که ایرانیان از دیرباز این رستاخیز طبیعت، که یادآور رستاخیز بزرگ است، را بزرگ می‌داشتند چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست. فارسیان، آن را گرامی داشتند و شما [عرب‌ها] آن را ضایع کردید.» (وسائل الشیعة، 8: 173) می‌دانیم از چند صد سال پیش هویت ما ایرانیان با اسلام گره خورد تا جایی که پدرانمان تقویم خورشیدی را با هجرت پیامبر(ص) کوک کردند، البته با توجه به ذکاوت ایرانیان، انتخاب تقویم خورشیدی به معنای کنار گذاشتن تقویم قمری نبود، بلکه ایرانیان خوش قریحه هر دو تقویم را محترم شمردند و مناسبت‌هایشان را گرامی داشتند، و از مزایای هر دو نوع محاسبه، بهره جستند؛ از تقویم خورشیدی برای تنظیم امور روزمره و از تقویم قمری برای تنظیم امور عبادی و دینی. با توجه به این انتخاب ویژه، از آنجایی که سال قمری تقریبا ده روز کمتر از سال خورشیدی است، برخی مناسبت‌ها با هم تداخل می‌کند. گاه عزای قمری با جشن خورشیدی و گاه جشن قمری با عزای خورشیدی. از جمله امسال که بهار طبیعت میان دو فاطمیه قرار گرفته است؛ از یک سو جشن بزرگ نوروز و از سوی دیگر عزای ام الائمه فاطمة زهرا(س) است که باید هر دو را بزرگ بداریم به گونه‌ای که به دیگری آسیب نرسانیم، تا همچون نیاکانمان نشان دهیم ما نیز همانند آنها خوش ذوق‌ایم و ثابت کنیم «پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر!»