وقف پول در نقش اعتبارات خُرد به عنوان ابزار مالی نوین اسلامی و پیامدهای بالقوه آن
70 بازدید
محل نشر: میراث جاویدان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/07/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نظام اعتبارات خُرد یکی از راه‌کارهای مطرح شده در دو دهه‌ی اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء بهره وری با تأکید بر به‌کارگیری اعتبارات خُرد بوده است. دریافت وام های خُرد و کوچک از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. از این رو ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیررسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. بنابراین، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در اعطای اعتبارات و تأمین مالی خُرد می تواند هم جنبه ی مالی نیازمندان را برطرف سازد و هم قالب شرعی در فعالیت های مالی را به همراه داشته باشد تا هم فرصت های لازم برای اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای کوچک را ایجاد نماید و هم فقر را در جامعه ریشه کن کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی وقف پول به عنوان یک منبع نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می باشد. برای رسیدن به این هدف ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، به ویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه‌ی تأمین مالی خُرد به شبیه‌سازی رفتار بالقوه‌ی وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. این تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق در این پژوهش، از روش مطالعات کتابخانه ای برای بررسی موضوع تحقیق استفاده شده‌است. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل نظری به دست آمده اند، نشان می دهد که به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا هم تأمین مالی از سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و همچنین سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی باشد در جهت رفع مشکل اقتصادی- اجتماعی در جامعه.