احکام فقهی انتقاد سیاسی
55 بازدید
محل نشر: ویژه نامة سبک زندگی سیاسی مجله سروش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از یک سو با تجربة چند هزار سالة بشری به این نتیجه رسیده‌ایم که فقدانِ نظارت عمومی بر عملکردِ سیاست‌مداران، احتمالِ لغزش و انحراف را افزایش می‌دهد؛ از سوی دیگر برخی افراد از هر نظارتی گریزان‌اند و نمی‌خواهند بر عملکردشان نظارتی باشد، لذا هر نظارتی را نفی می‌کنند و به دنبالِ این می‌روند که هر نقد کننده‌ای را از گردونه خارج سازند. در این نوشتار به دنبالِ دست‌یابی به چند نکته‌ایم: چه تفاوتی میانِ اعتراض و انتقاد وجود دارد؟ در منظومة سیاسی اسلام، آیا انتقاد سیاسی جایز است؟ در آموزه‌های دینی، چه حدود و ثغوری برای انتقاد سیاسی مشخص شده است؟