واکاوی مبانی فقهی حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اجرایی و نقش آفرینی آنان در موفقیت انقلاب‌های مردمی
63 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات نخستین اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرکت در امور سیاسی، اجتماعی و اجرایی از وظایف خطیری است که به سرنوشت همة مردم و مقدرات آنان مربوط‌ می‌گردد و کوتاهی در انجام مسئولیت‌های آن چه رسد به تقصیر، موجب ضرر و زیان‌های بسیار زیاد می‌گردد. در نوشتار پیش رو، بر آن شدم تا ادلة مختلف از دیدگاهِ مسلمانان، مبنی بر حضور یا عدمِ حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اجرایی را بررسی نمایم. پس از بررسی ادلة مختلفی که در منع یا جوازِ حضور بانوان در این عرصه‌ها اقامه شده است، در می‌یابیم هیچ دلیلی بر منع از حضورِ بانوان در عرصه‌های مختلف وجود ندارد. اما آنچه مهم است، عبارت است از اینکه زن مسلمان مسئولیت‌‎های خود را بر اساس اصول اخلاقی اسلامی تنظیم کند و همواره مصلحت اهم و اصل مهم‌تر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از یک بعد به قضایا نگریستن جامعه را دچار افراط و تفریط می‌کند. در شرایطِ کنونی جهانِ عرب، حضورِ فعالِ زنان بسیار تأثیرگذار خواهد بود، زیرا با حضورِ فعالشان در مراحلِ مختلف قانون‌گذاری زمینه‌های رشد و بالندگی صحیح زن مسلمان در آینده را فراهم سازند و جلوی هرگونه زیاده‌خواهی افراد سودجو را بگیرند.