فقه الرضا بر چکاد یا نشیب
53 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی‌پژوهشی امام رضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/03/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این خامه زنی خام، به بررسی صحت و یا عدم صحت انتساب فقه الرضا، مهم‌ترین منبع تفسیر فقهی، به امام رضا (علیه السلام) پرداخته شده است. در نوشتار پیش روی پس از بیان ارزش و جایگاه فقه به مهمترین منبع فقه شیعی اشاره می‏شود و راه دسترسی به آن منابع را معرفی می‏کند. پس از بیانِ ارزشمندی کتاب فقه الرضا علیه السلام، به بررسی رد پای این کتاب در میان اقوال علما پرداخته شده است و چندین نسخة قدیمی این کتاب را که امروزه فقه نامی از آنها برجای مانده است، معرفی می‏گردد. بیش از بیست قول در مورد مؤلف این کتاب مطرح شده است. برخی اقوال این کتاب گرانسنگ را به طور کامل حجت و ارزشمند معرفی می‏کند و بر سبکاد و بلندایِ ارزش و استواری می نشاند، دسته‏ای دیگر از اقوال، این کتاب را به عنوانِ نگاشته‏ای قدیمی از اصحاب ائمه علیهم السلام معرفی می‏نماید و بخشی از اقوال، این کتاب را ساختة دست معاندان مذهب شیعه می‏انگارد و آنرا در نشیب و فرودستی وا می‌گذارد. نویسندة این سیاهه پس از اشاره به اقوال مختلف و بیان مهمترین افرادی که به این قول، پایبند شده‏‌اند؛ به بررسی گستردة ادلة مهمترین اقوال دست می‏زند و نزدیک به سی دلیل را بررسی و نقد می‏‌کند. در پایان نوشتار، با توجه به شواهد و قرائنی که در جای جای مقاله بررسی و اشاره شده است، از میان بیست و چند قول، تنها سه قول را محتمل و ارزشمند معرفی می‏‌شود. پس از این نویسنده، به چند بحث مهم دیگر مورد نیاز دربارة فقه الرضا علیه السلام اشاره می‏‌کند و بحث مفصل آنرا به سیاه‌ه‏ای دیگر وا می‏‌نهد.