استصناع یا شفارش ساخت
56 بازدید
محل نشر: مجله جستار دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/03/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«نفی سبیل» از مهمترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهلسنّت، به شمار می‏آید. فقیهان از دیرباز این قاعده را مورد کنکاش قرار داده‏اند، امّا با توجه به ارزشمندی این قاعده و تعیینکننده بودن آن در روابط بینالملل و ... باید پذیرفت این قاعده جای کار بسیار دارد. نگارنده در این نوشتار پس از تبیین مفاد و مدرک قاعده از منابع امامیّه و اهلسنّت، به پیشینة تحقیق در این مورد پرداخته است و پس از آن ادلّة این قاعده و مصادیق و حیطة آن را مورد بررسی قرار می‏دهد.