تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
1389 
 
 
15.20 
سطح 4 
 
 
 
0.00 
دکترا 
1393 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
فردوسی 
18.60