هیس، فریاد نزن، ما خوابیم!
79 بازدید
تاریخ ارائه : 7/25/2014 3:50:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

آن روزی که پیامبر(ص) فرمود: خواب شما در این ماه، عبادت است؛

پدری در حال جنگ نبود؛

کودکی زخمی در بیمارستانِ ناامن، بی دارو نبود؛

مادری چشم به راهِ همسر و کودکانش نبود؛

اما امروز که پدران غزه، در حال جنگ؛

کودکانِ غزه، مجروح و بی دارو؛

مادران غزه، چشم به راهِ همسران و کودکان هستند؛

شاید خوابمان در این ماه، خیانت باشد نه عبادت!

چون امروز پدری ترکش خورد!

یتیمی افطاری خون دل...

مادری روزه اش را موشک شکست..

و من زولبیا نخوردم تا سیری کاذبش مزاحم بیشترخوردنم نشود!

هیس!

مسلمين خوابیده‌اند!!