اقسام تحریف
305 بازدید
تاریخ ارائه : 6/7/2014 11:07:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

آیت‌الله خویی در کتاب البیان 197-201 شش نوع تحریف را مطرح می‌کند که در قرآن احتمال دارد، انجام شده باشد:

1) جابجایی کلمه از موضعش و تفسیر غیر صحیح: این مورد به اجماع مسلمانان، تحقق یافته است.

2) کم یا زیاد شدن حرف یا حرکاتی از الفاظ، البته با رعایت و تحفظ بر قرآن و از بین نرفتن آن: این مورد قطعا تحقق یافته است.

3) کم یا زیاد شدن یک یا دو کلمه، البته با رعایت و تحفظ بر قرآن نازل شده: این مورد در صدر اسلام تحقق یافته است.

4) کم یا زیاد شدن در آیه و سوره، البته با رعایت و تحفظ بر قرآن نازل شده و تسالم بر قرائت پیامبر(ص): این مورد قطعا تحقق یافته است.

5) افزودن مطالبی بر مصحف موجود: قطعا انجام نشده است.

6) کاسته شدن از مصحف منزل: اختلافی است، مشهور شیعه و اهل سنت، بر این باورند که رخ نداده است، اما برخی از اهل سنت و شیعه مدعی‌اند، این اتفاق رخ داده است.