خدا داده را حضرت عباس می‌گیرد!!!
70 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2014 8:38:00 PM
موضوع: سایر

آقای آیت اللهی بهبهانی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی، امروز نقل خاطرة زیبایی از ایشان کرد که در ذیل اشاره می‌کنم:

آیت‌الله خویی در میان خاطراتی که از جوانی‌اش نقل کرده، روزی چنین می‌گوید:

جملة «خدا داده را حضرت عباس می‌گیرد» برای من اتفاق افتاد!

القصه که مدتی وضع مالی بدی تجربه کردم، در این حیث و بیث یکی از ایران دو قطعه طلا آورد که یکی بزرگتر از دیگری بود و گفت: آن قطعة بزرگ مال شماست و قطعة کوچک نذر امام علی(ع) یا امام حسین(ع) است.

پس از خروجِ شخصِ مراجعه کننده، طلافروشی را خبر کردم و آن قطعه طلای بزرگ را به او فروختم. با پولش بدهی‌های چند وقت را پرداختم و چند روزی هم میهمان دعوت کردیم و بریز و بپاشی کردیم.

چند روز که گذشت، شخصی که چند روز قبل طلاها را آورده بود، دوباره مراجعه کرد و گفت: یک اشتباه بزرگ اتفاق افتاده است.

با تعجب پرسیدم: چطور شده است؟

گفت: در مورد آن دو طلا اشتباه کردم، طلای کوچک مالِ شماست و طلای بزرگ مالِ حضرت عباس بوده است!!!

پرسیدم: یقین داری؟

گفت: بلی!

سریع طلا فروش را خبر کردم و طلای کوچک را به او دادم و خواستم که طلای بزرگتر را برگرداند، وقتی سر حساب شدم، دیدم طلای کوچک به اندازة قرض‌های سابق بوده است و این بریز وبپاش‌های چند روز بعد، قرض‌های جدیدی بود که برایم پیش آمده بود.