بررسی حدیث رفع
89 بازدید
تاریخ ارائه : 1/11/2014 7:54:00 AM
موضوع: علوم حدیث

با توجه به نزدیک شدن ایام عید الزهرا (علیها السلام)؛ در مورد حدیث مشهور «رفع القلم ثلاثة أیام» مطلبی می نویسم؛ دوست دارم نقدش کنید؛این حدیث اگر چه به طور مطلق بیان شده است؛ لیکن با توجه به مسائلی ضروری و لازم است آن را مقید دانست؛ برخی با توجه به اطلاق ظاهری این حدیث اینگونه برداشت کرده اند که در این سه روز هر گناهی از ایشان سر بزند؛ معذور هستند و هیچ عقابی متوجه ایشان نخواهد بود.این دیدگاه با توجه به مسائلی خلاف شرع به نظر می رسد:1- این دیدگاه با روحیه ی شارع – حفظ و پاسداشت از احکام- در تضاد است.2- این حکم نقض غرض شارع در تشریع احکام است؛ یعنی از یک طرف کاری را ممنوع کرده و از دیگر سوی همانها را مجاز شمرده است.3- این حکم با غرض تشریع وجوب دوری جستن از دشمنان نیز در تضاد است؛ چون دشمنان دین به دنبال اباحه گری و لاابالی گری هستند؛ و شارع به همین خاطر با ایشان مخالفت می کند؛ اگر شارع خود به لاابالی گری دست بزند مصداق «هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» می شود.4- این روایت و مفاد آن توان معارضه با احکام اولیه ی ندارد؛ پس نمی تواند حاکم یا مخصص آن احکام باشد.اگر چه دلایل دیگری نیز می توان برای این اثبات این ادعا ارائه کرد؛ که دیگر از حوصله ی نوشتار وبگونه خارج است.لازم به یاد آوری است؛ تن دادن به مفاد این حدیث به طور مطلق؛ دارای مفسده هایی است که عبارت است از:1- تقویت و اشاعه ی اباحه گری در میان مردم.2- اهانت به مکلفین؛ به واسطه ی اینکه ایشان هم ردیف مجانین معرفی شده اند.3- نقض غرض شارع از تشریع احکام.4- ریخته شدن قبح و نا پسندی گناه در میان مردم.