موسیقی و جامعة مذهبی
55 بازدید
تاریخ ارائه : 12/5/2013 11:17:00 AM
موضوع: فقه و اصول

با توجه به فتوای مشهور فقها، در مسئلة موسیقی، بی‌گمان بخش عظیمی از موسیقی‌های موجود، حلال است اما با توجه به چند مطلب، هنوز نگاه جامعة مذهبی به موسیقی مناسب نیست و حتی بسیاری از مکلفان که موسیقی گوش می‌دهند، گمان می‌کنند این موسیقی‌ها به نظر مراجع تقلید و اسلام حرام است لذا خودشان، فتوا به صحت آنها می‌دهند و می‌گویند عقل من این را حرام نمی‌داند!

 1. کوتاهی مبلغان دینی در بیان مسائل مرتبط با موسیقی
 2. شناخته نشدن ابعاد مختلف موسیقی و کارکردهای آن در میان جامعة مذهبی
 3. موضوع‌شناسی نشدن اقسام موسیقی توسط متولیان تبلیغ و ترویج احکام
 4. تاریخچة ناخوشایند جامعة مذهبی از موسیقی و موسیقی‌دانان از ابتدای تاریخ بشریت تا کنون

راه‌کارهایی برای اعتمادسازی فرهنگی میان موسیقی دانان با جامعة مذهبی:

 1. عرضة موسیقی‌های تولید شدة مذهبی
 2. تحلیل موسیقی برای مردم بیان شود
 3. ارائة کارنامة کاری و معرفی اعضا در سایت کانون
 4. نشست‌هایی با نهادهای مذهبی و رسمی و موسیقی
 5. آشنایی موسیقیدانان با مسائل شرعی مربوط به موسیقی
 6. اجرای موسیقی زنده برای مسئولان و متصدیان امور موسیقی
 7. تبین و تعریف جایگاهِ اخلاقی، فقهی، فرهنگی و حرفه‌ای برای اعضا
 8. موضع گرفتن علیه موسیقی مبتذل.